คำถามที่ถามบ่อย

Ignite Thailand++ ดำเนินงานโดยหน่วยงานใด
Ignite Thailand++ ดำเนินงานโดย บริษัทบัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหารงานเว็บไซต์ http://www.kapook.com/ เว็บไซต์ไทยที่มีผู้ชมมากเป็นอันดันสองของประเทศ ร่วมกับภาคีร่วมงานอีกหลายแห่งใน “เครือข่ายพลังบวก” ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่่ง เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี แต่การดำเนินงานของโครงการนี้มีความเป็นอิสระโดยไม่มีการสั่งการจากภาครัฐแต่อย่างใด
 
Igniters หรือ ผู้บรรยาย มีหลักการคัดเลือกอย่างไร
ผู้จัดงาน (Organizer) จะใช้ความพยายามให้ดีที่สุดที่จะเลือกสรรผู้บรรยายให้มีความน่าสนใจตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน คือ การให้แรงบันดาลใจกับผู้ฟัง โดยดูจากเรื่องของผู้บรรยายแต่ละท่าน และจะพยายามกระจายให้มีความหลากหลายของผู้บรรยายทั้งด้านประเด็น,เพศ, อายุ, พื้นที่ ฯลฯ โดยจะมีการเปิดรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ส่วนหนึ่ง และมีการเสาะหา (Recruit) ผู้บรรยายจากการแนะนำของภาคีร่วมงานอีกส่วนหนึง
 
คุณสมบัติของผู้บรรยาย
ผู้บรรยายควรจะสามารถบรรยายได้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ให้แรงบันดาลใจ และสนุกสนานผ่อนคลาย เพราะงาน Ignite ไม่ใช่การบรรยายแบบเลคเชอร์ทางวิชาการ